General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
142 0 108 34 Never
147 0 107 40 Never
139 4 108 31 Never
135 1 107 28 Never
136 0 108 28 Never
140 0 107 32 Never
134 0 108 26 Never
129 0 107 21 Never
134 0 107 26 Never
133 0 108 24 Never
147 0 106 41 Never
129 0 107 21 Never
127 0 107 20 Never
142 0 104 37 Never
127 0 104 22 Never
141 0 108 33 Never
135 0 106 28 Never
145 0 108 36 Never
151 0 104 46 Never
129 0 106 22 Never
141 0 108 33 Never
133 0 108 25 Never
126 0 105 21 Never
140 1 108 31 Never
134 1 106 28 Never
126 0 105 20 Never
128 0 107 20 Never
124 0 104 20 Never
136 0 107 28 Never
128 0 104 23 Never
140 0 108 31 Never
129 0 104 24 Never
135 0 108 26 Never
145 2 104 40 Never
128 0 107 20 Never
141 3 107 34 Never
132 0 107 24 Never
139 0 107 31 Never
142 0 108 34 Never
136 0 104 32 Never
141 0 107 33 Never
135 2 106 29 Never
134 0 107 27 Never
126 0 105 20 Never
141 0 105 36 Never
137 0 107 30 Never
146 1 108 37 Never
132 0 106 25 Never
132 0 108 24 Never
133 0 107 26 Never
144 1 104 40 Never
144 0 106 38 Never
133 0 106 27 Never
132 0 104 28 Never
134 0 106 27 Never
130 0 104 25 Never
139 0 107 32 Never
130 0 107 22 Never
128 0 106 22 Never
146 0 107 39 Never
148 0 108 39 Never
145 0 105 40 Never
128 0 107 21 Never
146 0 108 37 Never
136 0 107 29 Never
134 0 106 27 Never
138 0 107 31 Never
138 0 104 33 Never
124 2 104 19 Never
127 0 107 19 Never
143 0 104 38 Never
125 0 104 20 Never
137 0 107 30 Never
132 0 108 23 Never
137 0 108 28 Never
140 0 108 32 Never
137 2 108 29 Never
137 1 106 31 Never
134 0 106 28 Never
141 1 107 34 Never
133 0 104 28 Never
141 3 108 33 Never
129 0 107 21 Never
140 4 107 32 Never
141 1 106 34 Never
140 1 104 36 Never
137 0 106 30 Never
135 0 106 28 Never
136 0 106 29 Never
131 0 107 23 Never
137 2 104 33 Never
148 2 107 40 Never
130 0 106 24 Never
135 0 107 27 Never
132 0 107 24 Never
135 0 106 28 Never
128 0 104 23 Never
127 0 105 21 Never
9 Never
127 0 107 20 Never
125 0 105 19 Never
139 0 107 31 Never
130 0 105 25 Never
138 0 104 33 Never
130 0 107 23 Never
137 0 107 29 Never
131 0 94 37 Never
136 0 108 27 Never
135 0 108 27 Never
125 0 104 20 Never
108 0 82 26 Never
128 0 105 22 Never
147 0 104 43 Never
138 0 104 34 Never
128 0 106 21 Never
127 0 106 21 Never
128 0 107 20 Never
6 Never
146 1 107 38 Never
137 2 106 31 Never
141 1 107 33 Never
172 0 87 85 Never
134 0 108 25 Never
134 0 105 28 Never
138 0 106 32 Never
129 0 108 21 Never
148 0 104 44 Never
137 0 108 29 Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
42 46 326 0 Never
34 33 232 0 Never
no 0 Never
no 1 Never
32 344 0 Never
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ