General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
132 0 106 25 Never
132 0 61 70 Never
127 0 85 42 Never
137 1 53 83 Never
140 0 55 85 Never
131 0 Never
142 0 89 53 Never
128 0 48 80 Never
127 0 107 20 Never
139 0 Never
129 0 56 72 Never
127 0 92 34 Never
129 0 Never
141 0 68 73 Never
125 0 Never
135 0 Never
143 0 57 85 Never
130 0 89 41 Never
135 2 65 69 Never
127 0 57 70 Never
132 0 59 73 Never
135 0 58 77 Never
127 0 76 51 Never
130 0 98 31 Never
133 0 76 56 Never
129 0 Never
141 0 54 87 Never
133 0 Never
140 0 62 77 Never
132 1 53 79 Never
130 0 Never
132 0 40 92 Never
135 0 103 32 Never
135 0 64 70 Never
129 0 54 74 Never
135 2 106 29 Never
134 0 55 79 Never
131 1 48 83 Never
129 0 Never
133 0 72 61 Never
133 0 107 26 Never
130 0 104 25 Never
131 0 93 37 Never
127 0 77 50 Never
139 0 Never
128 0 106 22 Never
132 0 Never
132 0 55 76 Never
137 0 Never
148 0 65 82 Never
146 0 65 80 Never
125 0 69 55 Never
127 0 107 19 Never
143 0 104 38 Never
137 0 Never
135 0 66 68 Never
126 0 53 72 Never
136 0 72 63 Never
137 0 96 40 Never
134 0 Never
141 0 59 82 Never
133 0 50 82 Never
126 0 47 79 Never
133 0 Never
131 0 62 68 Never
131 0 88 42 Never
137 1 106 31 Never
134 0 58 76 Never
133 0 104 28 Never
130 0 60 69 Never
130 0 68 61 Never
139 0 Never
132 0 66 65 Never
141 1 106 34 Never
130 0 71 59 Never
138 0 Never
138 0 54 84 Never
129 0 Never
126 0 74 52 Never
127 0 Never
134 0 Never
133 0 Never
128 0 60 68 Never
131 0 74 57 Never
138 1 76 62 Never
129 0 Never
149 4 Never
128 0 62 66 Never
138 3 68 70 Never
134 0 99 35 Never
127 0 105 21 Never
137 0 107 29 Never
131 0 46 84 Never
136 0 108 27 Never
129 0 52 77 Never
138 0 Never
137 0 74 63 Never
121 0 79 42 Never
125 0 104 20 Never
139 0 94 44 Never
147 0 104 43 Never
130 0 31 99 Never
127 0 57 70 Never
138 0 49 88 Never
124 0 33 90 Never
134 1 100 33 Never
135 0 Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ