General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
132 0 55 76 Never
139 0 59 79 Never
143 0 77 65 Never
130 0 46 84 Never
124 0 Never
127 0 85 42 Never
135 1 107 28 Never
140 0 55 85 Never
149 0 94 54 Never
131 0 Never
139 0 62 76 Never
132 0 99 33 Never
129 0 Never
134 0 71 63 Never
147 0 106 41 Never
142 0 89 53 Never
128 0 48 80 Never
141 3 94 46 Never
129 0 56 72 Never
139 1 86 53 Never
139 0 Never
135 0 106 28 Never
136 0 73 62 Never
133 0 53 80 Never
133 0 Never
141 0 108 33 Never
126 0 46 80 Never
146 7 75 70 Never
139 4 67 72 Never
138 2 77 60 Never
135 2 65 69 Never
128 0 107 20 Never
124 0 104 20 Never
136 0 107 28 Never
132 0 59 73 Never
128 0 104 23 Never
135 0 58 77 Never
127 0 76 51 Never
140 0 58 82 Never
130 0 98 31 Never
126 0 45 81 Never
145 6 Never
140 0 91 48 Never
141 2 Never
128 0 107 20 Never
130 0 55 75 Never
134 0 42 91 Never
127 0 67 60 Never
129 0 Never
145 5 69 76 Never
138 1 56 82 Never
140 0 62 77 Never
132 0 107 24 Never
130 0 100 29 Never
124 0 68 55 Never
132 1 53 79 Never
139 3 57 81 Never
148 0 61 86 Never
137 0 62 75 Never
130 0 Never
139 0 107 31 Never
135 0 64 70 Never
129 0 54 74 Never
137 0 56 81 Never
141 1 64 76 Never
134 1 Never
130 0 87 42 Never
142 0 Never
141 0 105 36 Never
136 0 93 42 Never
129 0 53 75 Never
137 2 55 81 Never
133 0 72 61 Never
140 3 74 66 Never
144 0 106 38 Never
130 0 104 25 Never
131 0 93 37 Never
130 0 55 75 Never
127 0 77 50 Never
139 0 Never
139 0 57 81 Never
146 0 107 39 Never
141 0 53 87 Never
132 0 Never
132 0 55 76 Never
137 0 Never
146 0 65 80 Never
138 0 Never
134 0 106 27 Never
128 0 55 72 Never
149 0 Never
145 1 69 75 Never
140 0 71 69 Never
128 0 42 86 Never
137 0 Never
137 0 96 40 Never
134 0 57 77 Never
127 0 Never
140 0 108 32 Never
133 0 Never
126 0 48 78 Never
125 0 Never
131 0 88 42 Never
134 0 58 76 Never
133 0 104 28 Never
139 0 49 89 Never
134 0 44 90 Never
139 0 Never
140 4 107 32 Never
139 2 62 76 Never
141 0 80 60 Never
135 1 54 80 Never
132 0 66 65 Never
130 0 53 76 Never
129 0 82 47 Never
130 0 71 59 Never
133 0 70 62 Never
127 0 53 73 Never
137 0 106 30 Never
138 0 Never
133 1 Never
137 0 67 70 Never
126 0 74 52 Never
135 0 49 85 Never
139 0 Never
132 0 38 93 Never
130 0 73 56 Never
127 0 Never
134 0 Never
129 0 55 73 Never
133 0 Never
135 0 Never
138 1 76 62 Never
131 0 107 23 Never
149 4 Never
138 0 Never
130 0 48 82 Never
128 0 62 66 Never
128 0 55 73 Never
138 3 68 70 Never
130 0 106 24 Never
135 0 107 27 Never
129 1 43 86 Never
135 0 106 28 Never
131 0 64 67 Never
127 0 105 21 Never
133 0 Never
138 0 107 31 Never
137 2 Never
131 0 46 84 Never
141 0 66 74 Never
136 0 68 67 Never
139 0 57 81 Never
136 0 Never
142 0 Never
177 0 152 25 Never
130 0 Never
128 0 54 73 Never
125 0 104 20 Never
128 0 105 22 Never
139 0 94 44 Never
144 0 72 71 Never
136 0 71 65 Never
125 0 86 39 Never
127 0 57 70 Never
124 0 49 75 Never
138 1 70 67 Never
132 0 59 73 Never
135 1 Never
133 0 61 72 Never
141 1 107 33 Never
138 0 49 88 Never
126 0 64 62 Never
134 1 100 33 Never
138 0 106 32 Never
135 0 Never
137 0 108 29 Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ